Vi tilbyr kurs- og kompetanseutvikling til hele utdanningsløpet        
 

Hvordan vurdere uten prøver – i det heldigitale klasserommet?

Prøver fungerer dårlig i vår nye heldigitale virkelighet. I dette kurset tar vi for oss hvordan man kan vurdere elevene like bra....

 

Lesenøkler – systematisk arbeid med leseopplæring i voksenopplæringen

Dette nettkurset vil gi deg en innføring i metoden Lesenøkler. Vi skal gå gjennom fire fokusområder i leseopplæringen som kan være....

 

Med skrubbsår på hjertet

Personalet i barnehage/SFO skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt og overgrep – og ha kunnskap om....

 

Få økt kompetanse om psykisk helse – for deg som jobber med ungdom

I alle skoler, på alle trinn, finnes det sårbare elever. Mange unge oppgir å ikke være gode nok og kravet til å prestere er høyt.....

 

Hvordan lære effektivt? – for deg som jobber med elever i ungdomsskolen, videregående skole og i voksenopplæringen

Hjernen er det mest kompliserte vi vet om i hele universet og nesten 100 milliarder nerveceller gjør hjernen kraftigere enn den....

 

Språkutvikling 0-6 år

Vet du hvordan språket vårt er bygd opp, og hvordan barn tilegner seg språk? På dette kurset blir du bedre kjent med de ulike....

 

Vurderingspraksis med lave skuldre, og læring i fokus – todelt kurs

Kursinnhold del 1 – 11. mars: Lærernes handlingsrom i vurderingsarbeidet Nye læreplaner, nye metoder, dybde og bredde og....

 

Bli oppdatert på Urix

Mediebildet viser en dramatisk utenrikspolitisk situasjon. En rekke av verdens største land går i autoritær retning samtidig, og....

 

Hvordan lære effektivt? – for deg som jobber med elever i barneskolen

Hjernen er det mest kompliserte vi vet om i hele universet og nesten 100 milliarder nerveceller gjør hjernen kraftigere enn den....

 

Når barn ikke passer inn - sensitive barn

Vi vet at sensitive barn profitterer enda mer enn andre barn på et positivt oppvekstmiljø, derfor er din rolle så viktig. Det....

 

Nøkler til god kommunikasjon med unge i risikosonen for kriminalitet og traumer

Hvordan kan vi bygge relasjoner som gir elevene våre overskudd og større tro på sine egne evner, til tross for eventuell motstand?....

 

Elever med høyt læringspotensial

Hva kjennetegner elever med høyt læringspotensial. Hvordan kan vi identifisere dem og hva sier forskningen om hvordan vi bør....

 

Fagfornyelsen og den nye lærerrollen

Elevenes motivasjon for skolen er synkende, og den faller tidligere enn før. Elevene etterspør bedre relasjoner til læreren og....

 

Engelsk på småskoletrinnet – to kursdager

Hva er «det nye» i engelskfaget, og hva betyr det for undervisningen? Hva skal vi ha fokus på i engelsktimene? Kurset vil gi....

 

Lese- og skrivevansker hos elever i videregående skole

Hva vil det si å ha lese- og skrivevansker, og andre språkvansker? Hvordan arter vanskene seg og hvordan kan de behjelpes? I....

 

Inkluderende språkopplæring i praksis

Skolen skal være en inkluderende skole for alle. En forutsetning for å lykkes med det, er at alle skolens ansatte ser på....

 

Samfunnskunnskap og historie i videregående skole og i voksenopplæringen

Undervisning av minoritetsspråklige elever i historie og samfunnskunnskap kan by på utfordringer for læreren. Elevene kan ha svake....

 

Lesekondis og leseglede

Hvordan kan vi få leseglade elever? Leseengasjement og leselyst er avgjørende for å øve opp lesekondisen; og lesekondis er....

 

Hvordan omsette fagfornyelsens ideer i praksis i fremmedspråkene?

Hva er dybdelæring og hvordan skal vi få til det i undervisningen i fremmedspråkene? Hvordan får vi kommunikasjon til å bli den....

 

Ny pedagognorm - nettkurs over 2 kvelder

Hvordan ha fokus på å lede, være en god rollemodell for andre ansatte og barna, samt ha fokus på faglig innhold i hverdagen i....

 

Lærende underveisvurdering i praktisk matematikk, vg1 og vg2

– konkrete tips til vurderingssituasjoner og oppgaver som stimulerer elevens læring Har du noen gang kommet ut fra en eksamen....

 

Matematikklek

Rammeplanen har tydelige krav om at personalet skal være bevisste på hva som er matematikk i hverdagen i barnehagen og hvordan....

 

Astronomiske observasjoner i klasserommet – kursrekke

Kursinnhold del 1 – 24. mars Del 1 gir en introduksjon til teleskopnettverket, hvordan styre det, samt de mest....

 

2070: Veien forbi klimaendringene

Hvordan skal vi sammen komme oss forbi klimakrisen? Aldri har vi mennesker påvirket klimaet – og planeten vår – mer enn vi gjør i....

 

Flerspråklig utvikling i barnehagealder

Hvordan skal vi forholde oss til flerspråklighet i barnehagen? Hvordan kan vi jobbe for å anerkjenne barnas språkkompetanse og....

 

Livsmestring og helse

Hva skal til for at barn skal mestre livet? Hvordan skal personalet i barnehagen legge til rette for at barn skal mestre både....

 

Konsentrasjon og oppmerksomhet hos barn

Manglende oppmerksomhet og konsentrasjon hos barn er noe vi alle legger merke til. Det kan ofte påvirke barnas hverdag i barnehage....

 

Eksperimenterende skriving og utforskende språkfokus i begynneropplæringen

Den viktigste endringen i norskfaget er at eleven i større grad skal eksperimentere og bruke sin nysgjerrighet, særlig på de....

 

Cooperative Learning: Classbuilding + teambuilding

Cooperative Learning er både en metodikk og en pedagogisk tilnærming som leder til inkludering, elevaktivitet, engasjement, læring....

 

Programmering for lærere i 1.–7. trinn

Hvorfor og hvordan skal vi lære bort programmering? Hva legger vi i analog programmering og algoritmisk tenkning for 1.–7. trinn?....

 

Forstå hvordan det er inni meg når jeg er ute av meg

Barn som har det vanskelig kan ha en svært voldsom og uforutsigbar atferd. De kan streve med store reguleringsvansker, utagerende....

 

Flerkulturell kommunikasjon

Hvordan kan vi møte nye familier med ulike kulturelle bakgrunner på en god måte? Hva kan vi gjøre for å skape en felles plattform....

 

Å arbeide med fagtekster som prosessorientert skriving – i en heldigital skolehverdag

Fagtekster har i LK20 kommet inn på alle tre trinn på studieforberedende utdanningsprogram, og det inviteres til prosessorientert....

 

Læringsstrategier og læringslyst på elevenes premisser

Hvordan lærer elevene best, og hvordan skal vi lære dem hvordan? Gode læringsstrategier er nødvendig for å lære seg innhold raskt,....

 

Ytringsfriheten i samfunnsdebatten og i klasserommet

Hva er de viktigste debattene om ytringsfrihet i dag? Og hvordan skape et godt ytringsklima i skolen?   Noe av det aller....

 

Klasselesekurs 1. til 7. trinn

En intensivert leseperiode i fellesundervisningen. Kurset vil gi et grunnlag for at lærere i barneskolen skal kunne samarbeide om....

 

Barn som pårørende

Barn med særskilte behov er en gruppe med svært forskjellige barn. De kan ha ulike vansker – og ulike grader av vansker. Barn kan....

 

En liten åpen økonomi og EØS-avtalen

Det er uro i den internasjonale økonomien. Storbritannia har forlatt EU. Kina vokser fram som en ledende verdensøkonomi i....

 

Livsmestring i barnehagen

Dette kurset vil belyse begrepet livsmestring, hva livsmestring innebærer i praksis og hvordan barnehagen kan bidra til å fremme....

 

Yrkesfaglig fordypning – kursrekke

Yrkesfaglig fordypning skal gjøre det mulig å veksle mellom læringsarenaer og gi yrkesfagelevene mulighet til å oppleve....

 

Klasselesekurs 8. til 13. trinn, voksenopplæring

En intensivert leseperiode som en integrert del av fagundervisning. Kurset vil gi et grunnlag for at lærere i ungdomsskolen,....

 

Programmering i matematikk R og S

Dette kurset forbereder deg på programmering i matematikkfagene S1, S2, R1 og R2. Vi tar utgangspunkt i de nye læreplanene. Kurset....

 

Barns seksualitet

Noen kaller det doktorleker, andre kaller det mor-og-far-leker, men hvordan reagerer vi når barn leker seksuelle leker? Og hvordan....

 

Gode relasjoner – nøkkel til all god læring

For å klare å prestere, er vi avhengige av gode relasjoner rundt oss. En god relasjon mellom lærer og elev, er den viktigste....

 

Cooperative Learning i ungdomsskole, videregående skole og voksenopplæringen – to kursdager

Ny overordnet del og nye læreplaner stiller større krav til at læring skal skje gjennom samarbeid. Cooperative Learning (CL) er en....

 

Programmering for lærere ungdomsskolen – to kursdager

Dette kurset vil forberede deg på bruk av programmering som en del av didaktikken i naturfag og matematikk. Kurset gir deg en myk....

 

Fagfornyelsen og den nye elevrollen

Nye læreplaner skal gjøre elevene bedre i stand til å møte fremtidens krav og forventninger. Hvilke kompetanser, ferdigheter og....

 

Lek som vekker bekymring

Alle barn leker, og stort sett leker de fint. Så slår vi oss til ro, og barna får holde på med sitt. Da kan vi observere på....

 

Relasjonskompetanse i skolen – kursrekke

Relasjonskompetanse er kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som etablerer, utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner....

 

Relativt moderne fysikkundervisning – digitale muligheter

Fysikk og teknologi har fått stor betydning i dagens samfunn. Evne til nytenking og forståelse av naturfaglig teori er kompetanser....

 

Førsteklasselæreren – en førsteklasses lærer? Obs! 2 kurskvelder

Førsteklasselæreren er en ny og viktig person i både skolestartens og foreldrenes liv. Hvordan kan læreren skape trygge rammer som....

 

Flerkulturell kompetanse

Mange barnehager og skoler har familier fra ulike kulturelle og religiøse bakgrunner. Hvordan møter vi dette i hverdagen? Hvordan....

 

Hvordan lage pedagogiske, digitale escape rooms?

Escape room er en metode som kan brukes i undervisningen i alle fag på alle nivåer! I dette kurset viser vi hvordan du kan bygge....

 

Kildekritikk – pålitelighet, relevans, tendens og hensikt

Vår tidsalder omtales ofte som kunnskapssamfunnet, men det blir stadig vanskeligere å orientere seg i informasjonsflommen.....

 

Inspirasjon til arbeid med tverrfaglige tema i kunst og håndverk

Faget kunst og håndverk skal være et skapende og praktisk kulturfag. Gjennom arbeid med materialer, praktisk problemløsning,....

 

Når følelsene løper løpsk – hvordan forstå hva som ligger bak uforståelig atferd?

I hvert klasserom finner vi elever med en atferd det kan være vanskelig å forstå. Det kan være elever som vandrer rundt og....

 

Veiledning er mer enn ord

I en hektisk hverdag er det ikke lett å sette av nok tid til veiledning, og kommunikasjonen dreier seg ofte om praktiske ting og....

 

Cooperative Learning for førsteklasselærere

Læring gjennom lek og utforskning blir mer vektlagt i de nye læreplanene. Hvordan kan vi tilrettelegge for lekpreget læring og et....

 

Barns vennskap og relasjoner

Vennskap mellom barn er noe vi ofte tar for gitt, og de fleste barn vil i løpet av tiden i barnehagen finne og holde på venner.....

 

Livsmestring i praksis

Sosial og emosjonell kompetanse er sentral for livsmestring og helse. Å håndtere følelser, tanker og atferd er ferskvare. Denne....

 

Å lese verden

Fra "Robinson Crusoe" og "Den afrikanske farm" til "Tante Ulrikkes vei". Læreplanen i norsk legger vekt på at elevene skal få....

 

Barn og seksualitet

Noen kaller det doktorleker, andre kaller det mor-og-far-leker, men hvordan reagerer vi når barn leker seksuelle leker? Og hvordan....

 

Barn som pårørende – læring i motbakke

Barn med særskilte behov er en gruppe med svært forskjellige barn. De kan ha ulike vansker – og ulike grader av vansker. Barn kan....

 

Barna som utfordrer oss

Kurset handler om barna som utfordrer oss med sin væremåte. De som strever med temperament, følelser og reaksjoner, og som ofte....

 

Barnehagen som lærende organisasjon

Barnehagen skal være en lærende virksomhet. Rammeplanen beskriver barnehagen som en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og....

 

Barnehagen som lærende organisasjon – med samfunnsmandatet som utgangspunkt for utviklings- og endringsarbeid

Dette kurset handler om systematisk endringsarbeid i hele organisasjonen; i forhold til relasjonskompetanse, verdier og....

 

Barnehagens samfunnsmandat – hva er din oppgave?

Barnehagens kvalitet forutsetter at alle ansatte jobber i tråd med lover og rammeplan, uavhengig av formell utdannelse.  Dette....

 

Bærekraftig utvikling

Vi har vært vitner til fantastiske framskritt de siste tiårene. Fattigdommen i verden har blitt halvert. Dette gir håp og viser at....

 

Bærekraftig utvikling i barnehage og skole

Bærekraftig utvikling et av de nye begrepene i rammeplan og læreplan, og er derfor noe alle norske barnehager og skoler må....

 

Bærekraftig utvikling i læreplanen og i klasserommet

I dette kurset får du en innføring i fagfornyelsens integrering av de tverrfaglige temaene med spesiell vekt på bærekraftig....

 

Cooperative Learning 5. til 7. trinn

Hva er egentlig Cooperative Learning? Hvordan bruke metoden Cooperative Learning på barneskolen? Og ikke minst: hvorfor? I et....

 

Cooperative Learning for 5. til 13. trinn + voksenopplæring

De fleste pedagoger er enige i at elevene lærer mye – både faglig og sosialt – av å samarbeide om arbeidsoppgaver. Utfordringen....

 

Cooperative Learning – 1. til 4. trinn

Hva er egentlig Cooperative Learning? Hvordan bruker man Cooperative Learning metoden på småtrinnet? Og hvorfor? I et Cooperative....

 

Cooperative Learning – et steg videre

En workshop i Cooperative Learning med fokus på strukturer som fremmer vurdering, utforskning, dybdelæring og kritisk tenkning. ....

 

De stille barna

Hverdagen er ofte preget av et høyt aktivitetsnivå og yrende liv – noe de fleste barn stortrives med. Utadvendte barn får energi....

 

Delingssirkelen – en metode for god kommunikasjon i gruppe

Et praktisk kurs for ledere og veiledere. Delingssirkelen er en god arena for veiledning, for kunsten å lytte og være helt til....

 

Demokrati og medborgerskap

Del 1: 30 år etter Berlinmurens fall, og 75 år etter andre verdenskrig er det igjen blitt nødvendig å forsvare demokratiet og de....

 

Den dyktige assistenten

Assistentene er en stor og viktig ressurs i barnehage og SFO/AKS. De er der når pedagogisk personale jobber med planlegging, har....

 

Den gode starten i barnehagen (halvdagskurs)

Dette 3 timers kurset har fokus på hvordan vi kan sikre en god overgang fra hjemmet til barnehagen. I rammeplanen er det gitt....

 

Den viktige leseopplæringen i engelsk på barnetrinnet

Å lese engelske tekster blir viktigere og viktigere i samfunnet i dag. Fagfornyelsen understreker også dette. Elevene trenger å ha....

 

Det er deg det kommer an på – kontaktskapende kommunikasjon

Kurset presenterer en kommunikasjonsmodell basert på et humanistisk menneskesyn som tar utgangspunkt i våre verdier. Modellen er....

 

Elever med psykiske vansker

Elever med psykiske vansker har større utfordringer med å utvikle sin evne til å mestre utfordringer og har derfor behov for mer....

 

Entreprenørskap

Å la være å lete etter «det rette svaret» er en utfordring for mange elever. I en tid med stadig raskere og større endringer er....

 

Escape room – kompetanser for det 21. århundret

Escape room er en metode som kan brukes i undervisningen i alle fag på alle nivåer! Aktiviteten er kjennetegnet av at en gruppe....

 

Europa i endring: populisme, ekstremisme og islamisme

30 år etter Berlinmurens fall er demokratiet igjen under press. Når populismen kombineres med autoritære holdninger og....

 

FAGDAG: Livsmestring og psykisk helse

DEL 1: LIVSMESTRING OG PSYKISK HELSE Denne todelte fagdagen handler om å arbeide systematisk med å styrke barns livsmestring og....

 

Fagdag for assistenter i barnehagen

Det er ikke lett å finne sin rolle som assistent i barnehagen, og utføre arbeidsoppgavene i tråd med rammeplanen. Denne kursdagen....

 

Fagfornyelsen i engelsk: Vi leker, synger og leser oss gjennom fagfornyelsen i engelsk på småskoletrinnet

Engelskfaget har gjennomgått store forandringer i forbindelse med fagfornyelsen og den nye læreplanen som settes i verk høsten....

 

Fagfornyelsen i kunst og håndverk

Evnen til undring, eksperimentering frem mot nye løsninger, mot og utholdenhet vektlegges i den nye læreplanen. Hva er "nytt" i....

 

Fagfornyelsen i kunst og håndverk – for lærere i barneskolen

Å utvikle elevenes vilje til å ta vare på miljøet, og utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle....

 

Finnes det en app for alt? – nettbrett, et nyttig hjelpemiddel i barnehagens digitale praksis!

Bruk av nettbrett har i løpet av kort tid blitt etablert i mange barnehager. Men brukes de på riktig måte? Det er viktig at bruken....

 

Forebyggende arbeid mot mobbing

Mobbing er et ladet ord. Vi liker ikke å tenke at dette foregår i barnehagen. Men går vi dypere inn i temaet handler det om....

 

Fortell en gang til!

Få ting er så morsomt og engasjerende som å hengi seg til fantasiens verden sammen med barn. Tenk å fortelle fantastiske eventyr,....

 

Fra læreplan til klasserom – kreativt arbeid med kompetanse og vurdering for læring

Hvordan kan vi jobbe kreativt med kompetanse og underveisvurdering i fag? Hvordan finner vi tegn på læring og utvikling? Og....